تعرفه های ارسال پیامک | ویژه کاربران

مبلغ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۱۰ ریال بابت تبصره ۱۹ مجلس شورای اسلامی (واریز به خزانه دولت) به هزینه هر پیامک افزوده میشود.

یک ستاره / ویژه کاربران

 • فارسی (ریال)
 • لاتین (ریال)
 • ۱۰۰۰
 • ۱۴۲
 • ۲۸۴
 • ۲۰۰۰
 • ۱۶۳،۳
 • ۳۲۶،۶
 • ۳۰۰۰
 • ۱۴۲
 • ۲۸۴
 • ۵۰۰۰۱-۵۰۰۰۹
 • ۱۲۰،۷
 • ۲۴۱،۴
 • ۵۰۰۰۲-۵۰۰۰۵
 • ۱۲۷،۸
 • ۲۵۵،۶
 • فارسی (ریال)
 • لاتین (ریال)
 • ۵۰۰۰۴
 • ۱۲۷،۸
 • ۲۵۵،۶
 • خط ثابت
 • ۱۲۷،۸
 • ۲۵۵،۶
 • BTS
 • ۱۲۰،۷
 • ۲۴۱،۴
 • ایمیل
 • ۱۴،۲
 • ۱۴،۲
 • پیام صوتی
 • ۲۱،۳
 • ۴۲،۶
 • GSM
 • ۱۷۰،۴
 • ۳۴۰،۸

دو ستاره / ویژه کاربران

 • فارسی (ریال)
 • لاتین (ریال)
 • ۱۰۰۰
 • ۱۲۶
 • ۲۵۲
 • ۲۰۰۰
 • ۱۴۴،۹
 • ۲۸۹،۸
 • ۳۰۰۰
 • ۱۲۶
 • ۲۵۲
 • ۵۰۰۰۱-۵۰۰۰۹
 • ۱۰۷،۱
 • ۲۱۴،۲
 • ۵۰۰۰۲-۵۰۰۰۵
 • ۱۱۳،۴
 • ۲۲۶،۸
 • فارسی (ریال)
 • لاتین (ریال)
 • ۵۰۰۰۴
 • ۱۱۳،۴
 • ۲۲۶،۸
 • خط ثابت
 • ۱۱۳،۴
 • ۲۲۶،۸
 • BTS
 • ۱۰۷،۱
 • ۲۱۴،۲
 • ایمیل
 • ۱۲،۶
 • ۱۲،۶
 • پیام صوتی
 • ۱۸،۹
 • ۳۷،۸
 • GSM
 • ۱۵۱،۲
 • ۳۰۲،۴

سه ستاره / ویژه کاربران

 • فارسی (ریال)
 • لاتین (ریال)
 • ۱۰۰۰
 • ۱۱۳
 • ۲۲۶
 • ۲۰۰۰
 • ۱۲۹،۹۵
 • ۲۵۹،۹
 • ۳۰۰۰
 • ۱۱۳
 • ۲۲۶
 • ۵۰۰۰۱-۵۰۰۰۹
 • ۹۶،۰۵
 • ۱۹۲،۱
 • ۵۰۰۰۲-۵۰۰۰۵
 • ۱۰۱،۷
 • ۲۰۳،۴
 • فارسی (ریال)
 • لاتین (ریال)
 • ۵۰۰۰۴
 • ۱۰۱،۷
 • ۲۰۳،۴
 • خط ثابت
 • ۱۰۱،۷
 • ۲۰۳،۴
 • BTS
 • ۹۶ُ۰۵
 • ۱۹۲،۱
 • ایمیل
 • ۱۱،۳
 • ۱۱،۳
 • پیام صوتی
 • ۱۶،۹۵
 • ۳۳،۹
 • GSM
 • ۱۳۵،۶
 • ۲۷۱،۲

چهار ستاره / ویژه کاربران

 • فارسی (ریال)
 • لاتین (ریال)
 • ۱۰۰۰
 • ۱۰۶
 • ۲۱۲
 • ۲۰۰۰
 • ۱۲۱،۹
 • ۲۴۳،۸
 • ۳۰۰۰
 • ۱۰۶
 • ۲۱۲
 • ۵۰۰۰۱-۵۰۰۰۹
 • ۹۰،۱
 • ۱۸۰،۲
 • ۵۰۰۰۲-۵۰۰۰۵
 • ۹۵،۴
 • ۱۹۰،۸
 • فارسی (ریال)
 • لاتین (ریال)
 • ۵۰۰۰۴
 • ۹۵،۴
 • ۱۹۰،۸
 • خط ثابت
 • ۹۵،۴
 • ۱۹۰،۸
 • BTS
 • ۹۰،۱
 • ۱۸۰،۲
 • ایمیل
 • ۱۰،۶
 • ۱۰،۶
 • پیام صوتی
 • ۱۵،۹
 • ۳۱،۸
 • GSM
 • ۱۲۷،۲
 • ۲۵۴،۴

یک ستاره / ویژه نمایندگان

 • فارسی (ریال)
 • لاتین (ریال)
 • ۱۰۰۰
 • ۱۳۹
 • ۲۷۸
 • ۲۰۰۰
 • ۱۵۹،۸۵
 • ۳۱۹،۷
 • ۳۰۰۰
 • ۱۳۹
 • ۲۷۸
 • ۵۰۰۰۱-۵۰۰۰۹
 • ۱۱۸.۱۵
 • ۲۳۶،۳
 • ۵۰۰۰۲-۵۰۰۰۵
 • ۱۲۵،۱
 • ۲۵۰،۲
 • فارسی (ریال)
 • لاتین (ریال)
 • ۵۰۰۰۴
 • ۱۲۵،۱
 • ۲۵۰،۲
 • خط ثابت
 • ۱۲۵،۱
 • ۲۵۰،۲
 • BTS
 • ۱۱۸،۱۵
 • ۲۳۶،۳
 • ایمیل
 • ۱۳،۹
 • ۱۳،۹
 • پیام صوتی
 • ۲۰،۸۵
 • ۴۱،۷
 • GSM
 • ۱۶۶،۸
 • ۳۳۳،۶

دو ستاره / ویژه نمایندگان

 • فارسی (ریال)
 • لاتین (ریال)
 • ۱۰۰۰
 • ۱۲۳
 • ۲۴۶
 • ۲۰۰۰
 • ۱۴۱،۴۵
 • ۲۸۲،۹
 • ۳۰۰۰
 • ۱۲۳
 • ۲۴۶
 • ۵۰۰۰۱-۵۰۰۰۹
 • ۱۰۴،۵۵
 • ۲۰۹،۱
 • ۵۰۰۰۲-۵۰۰۰۵
 • ۱۱۰،۷
 • ۲۲۱،۴
 • فارسی (ریال)
 • لاتین (ریال)
 • ۵۰۰۰۴
 • ۱۱۰،۷
 • ۲۲۱،۴
 • خط ثابت
 • ۱۱۰،۷
 • ۲۲۱،۴
 • BTS
 • ۱۰۴،۵۵
 • ۲۰۹،۱
 • ایمیل
 • ۱۲،۳
 • ۱۲،۳
 • پیام صوتی
 • ۱۸،۴۵
 • ۳۶،۹
 • GSM
 • ۱۴۷،۶
 • ۲۹۵،۲

سه ستاره / ویژه نمایندگان

 • فارسی (ریال)
 • لاتین (ریال)
 • ۱۰۰۰
 • ۱۰۶
 • ۲۱۲
 • ۲۰۰۰
 • ۱۲۱،۹
 • ۲۴۳،۸
 • ۳۰۰۰
 • ۱۰۶
 • ۲۱۲
 • ۵۰۰۰۱-۵۰۰۰۹
 • ۹۰،۱
 • ۱۸۰،۲
 • ۵۰۰۰۲-۵۰۰۰۵
 • ۹۵،۴
 • ۱۹۰،۸
 • فارسی (ریال)
 • لاتین (ریال)
 • ۵۰۰۰۴
 • ۹۵،۴
 • ۱۹۰،۸
 • خط ثابت
 • ۹۵،۴
 • ۱۹۰،۸
 • BTS
 • ۹۰،۱
 • ۱۸۰،۲
 • ایمیل
 • ۱۰،۶
 • ۱۰،۶
 • پیام صوتی
 • ۱۵،۹
 • ۳۱،۸
 • GSM
 • ۱۲۷،۲
 • ۲۵۴،۴

چهار ستاره / ویژه نمایندگان

 • فارسی (ریال)
 • لاتین (ریال)
 • ۱۰۰۰
 • ۱۰۶
 • ۲۱۲
 • ۲۰۰۰
 • ۱۲۱،۹
 • ۲۴۳،۸
 • ۳۰۰۰
 • ۱۰۶
 • ۲۱۲
 • ۵۰۰۰۱-۵۰۰۰۹
 • ۹۰،۱
 • ۱۸۰،۲
 • ۵۰۰۰۲-۵۰۰۰۵
 • ۹۵،۴
 • ۱۹۰،۸
 • فارسی (ریال)
 • لاتین (ریال)
 • ۵۰۰۰۴
 • ۹۵،۴
 • ۱۹۰،۸
 • خط ثابت
 • ۹۵،۴
 • ۱۹۰،۸
 • BTS
 • ۹۰،۱
 • ۱۸۰،۲
 • ایمیل
 • ۱۰،۶
 • ۱۰،۶
 • پیام صوتی
 • ۱۵،۹
 • ۳۱،۸
 • GSM
 • ۱۲۷،۲
 • ۲۵۴،۴
  گواهی نامه ها