پلن های متنوع سرور مجازی ایران

IRT-SASA
 • ۱ هسته سی پی یو
 • ۵۱۲ مگابایت رم
 • ۱۰ گیگابایت فضا
 • ۷ گیگابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • تبیان دیتاسنتر
 • ایران کشور
IRT-SASB
 • ۱ هسته سی پی یو
 • ۱ گیگابایت رم
 • ۲۰ گیگابایت فضا
 • ۱۰ گیگابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • تبیان دیتاسنتر
 • ایران کشور
IRT-SASC
 • ۱ هسته سی پی یو
 • ۲ گیگابایت رم
 • ۳۰ گیگابایت فضا
 • ۱۳ گیگابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • تبیان دیتاسنتر
 • ایران کشور
IRT-SASD
 • ۲ هسته سی پی یو
 • ۳ گیگابایت رم
 • ۴۰ گیگابایت فضا
 • ۱۳ گیگابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • تبیان دیتاسنتر
 • ایران کشور
IRT-SASE
 • ۲ هسته سی پی یو
 • ۴ گیگابایت رم
 • ۵۰ گیگابایت فضا
 • ۱۵ گیگابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • تبیان دیتاسنتر
 • ایران کشور
IRT-SASF
 • ۳ هسته سی پی یو
 • ۶ گیگابایت رم
 • ۶۰ گیگابایت فضا
 • ۲۰ گیگابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • تبیان دیتاسنتر
 • ایران کشور
IRT-SASG
 • ۳ هسته سی پی یو
 • ۸ گیگابایت رم
 • ۷۰ گیگابایت فضا
 • ۳۰ گیگابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • تبیان دیتاسنتر
 • ایران کشور
IRT-SASH
 • ۳ هسته سی پی یو
 • ۱۰ گیگابایت رم
 • ۸۰ گیگابایت فضا
 • ۴۰ گیگابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • تبیان دیتاسنتر
 • ایران کشور
IRT-SASI
 • ۴ هسته سی پی یو
 • ۱۲ گیگابایت رم
 • ۹۰ گیگابایت فضا
 • ۵۰ گیگابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • تبیان دیتاسنتر
 • ایران کشور
IRT-SASJ
 • ۴ هسته سی پی یو
 • ۱۴ گیگابایت رم
 • ۱۰۰ گیگابایت فضا
 • ۶۰ گیگابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • تبیان دیتاسنتر
 • ایران کشور
IRT-SASK
 • ۴ هسته سی پی یو
 • ۱۶ گیگابایت رم
 • ۱۱۰ گیگابایت فضا
 • ۷۰ گیگابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • تبیان دیتاسنتر
 • ایران کشور
IRT-SASL
 • ۶ هسته سی پی یو
 • ۲۰ گیگابایت رم
 • ۱۲۰ گیگابایت فضا
 • ۸۰ گیگابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • تبیان دیتاسنتر
 • ایران کشور
IRT-SASM
 • ۶ هسته سی پی یو
 • ۲۴ گیگابایت رم
 • ۱۳۰ گیگابایت فضا
 • ۹۰ گیگابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • تبیان دیتاسنتر
 • ایران کشور
IRT-SASN
 • ۸ هسته سی پی یو
 • ۳۲ گیگابایت رم
 • ۱۴۰ گیگابایت فضا
 • ۱۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • تبیان دیتاسنتر
 • ایران کشور
IRT-SASO
 • ۸ هسته سی پی یو
 • ۴۸ گیگابایت رم
 • ۱۵۰ گیگابایت فضا
 • ۱۱۰ گیگابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • تبیان دیتاسنتر
 • ایران کشور