ارائه سرورهای اختصاصی آلمان از دیتاسنتر هتزنر

EX41
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core CPU
 • 32 GB DDR4 RAM
 • 2x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Class Enterprise Hard
 • Software RAID 1 RAID
 • 100 GB Backup Space
 • 30 TB Bandwidth
 • 1 GBit/s-Port Connection
 • 1 IP
 • Hetzner Data Center
شروع از
730,000 تومان
ماهانه
1,350,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX41-SSD
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core CPU
 • 32 GB DDR4 RAM
 • 2x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD Hard
 • Software RAID 1 RAID
 • 100 GB Backup Space
 • 30 TB Bandwidth
 • 1 GBit/s-Port Connection
 • 1 IP
 • Hetzner Data Center
شروع از
730,000 تومان
ماهانه
1,350,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX41S
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core CPU
 • 64 GB DDR4 RAM
 • 2x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Class Enterprise Hard
 • Software RAID 1 RAID
 • 100 GB Backup Space
 • 30 TB Bandwidth
 • 1 GBit/s-Port Connection
 • 1 IP
 • Hetzner Data Center
شروع از
730,000 تومان
ماهانه
1,350,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX41S-SSD
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core CPU
 • 64 GB DDR4 RAM
 • 2x 240 GB SATA 6 Gb/s SSD Hard
 • Software RAID 1 RAID
 • 100 GB Backup Space
 • 30 TB Bandwidth
 • 1 GBit/s-Port Connection
 • 1 IP
 • Hetzner Data Center
شروع از
730,000 تومان
ماهانه
1,350,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX51
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core CPU
 • 64 GB DDR4 RAM
 • 2x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Class Enterprise Hard
 • Software RAID 1 RAID
 • 100 GB Backup Space
 • 30 TB Bandwidth
 • 1 GBit/s-Port Connection
 • 1 IP
 • Hetzner Data Center
شروع از
900,000 تومان
ماهانه
1,700,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX51-SSD
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core CPU
 • 64 GB DDR4 RAM
 • 2x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD Hard
 • Software RAID 1 RAID
 • 100 GB Backup Space
 • 30 TB Bandwidth
 • 1 GBit/s-Port Connection
 • 1 IP
 • Hetzner Data Center
شروع از
900,000 تومان
ماهانه
1,700,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX60-SSD
 • AMD Ryzen 7 1700X Octa-Core CPU
 • 64 GB DDR4 RAM
 • 2x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD Hard
 • Software RAID 1 RAID
 • 100 GB Backup Space
 • 30 TB Bandwidth
 • 1 GBit/s-Port Connection
 • 1 IP
 • Hetzner Data Center
شروع از
1,070,000 تومان
ماهانه
2,050,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX61
 • Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core CPU
 • 64 GB DDR4 RAM
 • 2x 6 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Class Enterprise Hard
 • Software RAID 1 RAID
 • 100 GB Backup Space
 • 30 TB Bandwidth
 • 1 GBit/s-Port Connection
 • 1 IP
 • Hetzner Data Center
شروع از
1,070,000 تومان
ماهانه
2,050,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX61-NVMe
 • Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core CPU
 • 64 GB DDR4 RAM
 • 2x 512 GB NVMe Gen3 x4 Hard
 • Software RAID 1 RAID
 • 100 GB Backup Space
 • 30 TB Bandwidth
 • 1 GBit/s-Port Connection
 • 1 IP
 • Hetzner Data Center
شروع از
1,070,000 تومان
ماهانه
2,050,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX61
 • Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core CPU
 • 64 GB DDR4 ECC RAM
 • 2x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Class Enterprise Hard
 • Software RAID 1 RAID
 • 100 GB Backup Space
 • 30 TB Bandwidth
 • 1 GBit/s-Port Connection
 • 1 IP
 • Hetzner Data Center
شروع از
1,070,000 تومان
ماهانه
2,050,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX61-SSD
 • Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core CPU
 • 64 GB DDR4 ECC RAM
 • 2x 480 GB SATA 6 Gb/s SSD Data Center Series Hard
 • Software RAID 1 RAID
 • 100 GB Backup Space
 • 30 TB Bandwidth
 • 1 GBit/s-Port Connection
 • 1 IP
 • Hetzner Data Center
شروع از
1,070,000 تومان
ماهانه
2,050,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX61-NVME
 • Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core CPU
 • 64 GB DDR4 ECC RAM
 • 2x 512 GB NVMe Gen3 x4 SSD Hard
 • Software RAID 1 RAID
 • 100 GB Backup Space
 • 30 TB Bandwidth
 • 1 GBit/s-Port Connection
 • 1 IP
 • Hetzner Data Center
شروع از
1,070,000 تومان
ماهانه
2,050,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید