سفارش انواع لاینس های سیستمی با قیمت مناسب

DirectAdmin
 • ۳ بار امکان تغییر آی پی
cPanel (VPS)
 • ۳ بار امکان تغییر آی پی
cPanel (Dedicated) + Softaculous free
 • ۳ بار امکان تغییر آی پی
CloudLinux
 • ۳ بار امکان تغییر آی پی
LiteSpeed (2 Cores)
 • ۳ بار امکان تغییر آی پی
LiteSpeed (4 Cores)
 • ۳ بار امکان تغییر آی پی
LiteSpeed (8 Cores)
 • ۳ بار امکان تغییر آی پی
CXS
 • ۳ بار امکان تغییر آی پی
Softaculous
 • ۳ بار امکان تغییر آی پی
Virtualizor Panel
 • ۳ بار امکان تغییر آی پی
JetBackup
 • ۳ بار امکان تغییر آی پی
Plesk Web Admin (VPS)
 • ۳ بار امکان تغییر آی پی
Plesk Web Host (VPS)
 • ۳ بار امکان تغییر آی پی
Plesk Web Pro (VPS)
 • ۳ بار امکان تغییر آی پی
Plesk Web Admin (Dedicated)
 • ۳ بار امکان تغییر آی پی
Plesk Web Pro (Dedicated)
 • ۳ بار امکان تغییر آی پی
Plesk Web Host (Dedicated)
 • ۳ بار امکان تغییر آی پی
WHMAMP
 • ۳ بار امکان تغییر آی پی
WHM Sonic
 • ۳ بار امکان تغییر آی پی
MailScanner Front-End
 • ۳ بار امکان تغییر آی پی
Outgoing Spam Monitor
 • ۳ بار امکان تغییر آی پی