پلن های متنوع سرور مجازی کلود NVMe آلمان

Hetzner-CX11
 • ۱ تعداد هسته
 • ۲ گیگابایت حافظه رم
 • ۲۰ گیگابایت فضای هارد NVMe
 • ۲۰ ترابایت ترافیک ماهانه
 • آلمان و فنلاند کشور
 • ۱ الی ۸ ساعت تحویل
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
Hetzner-CX21
 • ۲ تعداد هسته
 • ۴ گیگابایت حافظه رم
 • ۴۰ گیگابایت فضای هارد NVMe
 • ۲۰ ترابایت ترافیک ماهانه
 • آلمان و فنلاند کشور
 • ۱ الی ۸ ساعت تحویل
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
Hetzner-CX31
 • ۲ تعداد هسته
 • ۸ گیگابایت حافظه رم
 • ۸۰ گیگابایت فضای هارد NVMe
 • ۲۰ ترابایت ترافیک ماهانه
 • آلمان و فنلاند کشور
 • ۱ الی ۸ ساعت تحویل
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
Hetzner-CX41
 • ۴ تعداد هسته
 • ۱۶ گیگابایت حافظه رم
 • ۱۶۰ گیگابایت فضای هارد NVMe
 • ۲۰ ترابایت ترافیک ماهانه
 • آلمان و فنلاند کشور
 • ۱ الی ۸ ساعت تحویل
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
Hetzner-CX51
 • ۸ تعداد هسته
 • ۳۲ گیگابایت حافظه رم
 • ۲۴۰ گیگابایت فضای هارد NVMe
 • ۲۰ ترابایت ترافیک ماهانه
 • آلمان و فنلاند کشور
 • ۱ الی ۸ ساعت تحویل
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
Hetzner-CCX11
 • ۲ تعداد هسته
 • ۸ گیگابایت حافظه رم
 • ۸۰ گیگابایت فضای هارد NVMe
 • ۲۰ ترابایت ترافیک ماهانه
 • آلمان و فنلاند کشور
 • ۱ الی ۸ ساعت تحویل
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
Hetzner-CCX21
 • ۴ تعداد هسته
 • ۱۶ گیگابایت حافظه رم
 • ۱۶۰ گیگابایت فضای هارد NVMe
 • ۲۰ ترابایت ترافیک ماهانه
 • آلمان و فنلاند کشور
 • ۱ الی ۸ ساعت تحویل
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
Hetzner-CCX31
 • ۸ تعداد هسته
 • ۳۲ گیگابایت حافظه رم
 • ۲۴۰ گیگابایت فضای هارد NVMe
 • ۲۰ ترابایت ترافیک ماهانه
 • آلمان و فنلاند کشور
 • ۱ الی ۸ ساعت تحویل
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
Hetzner-CCX41
 • ۱۶ تعداد هسته
 • ۶۴ گیگابایت حافظه رم
 • ۳۶۰ گیگابایت فضای هارد NVMe
 • ۲۰ ترابایت ترافیک ماهانه
 • آلمان و فنلاند کشور
 • ۱ الی ۸ ساعت تحویل
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه
Hetzner-CCX51
 • ۳۲ تعداد هسته
 • ۱۲۸ گیگابایت حافظه رم
 • ۵۴۰ گیگابایت فضای هارد NVMe
 • ۲۰ ترابایت ترافیک ماهانه
 • آلمان و فنلاند کشور
 • ۱ الی ۸ ساعت تحویل
 • دارد امکان نصب سیستم عامل دلخواه