پلن های متنوع هاست لینوکس معمولی آلمان

CLH - A

وب سرور لایت اسپید , فایروال , اکسپلویت اسکنر , آنتی ویروس

 • ۲۵۰ مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • انتخابی ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
CLH - B

وب سرور لایت اسپید , فایروال , اکسپلویت اسکنر , آنتی ویروس

 • ۵۰۰ مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • انتخابی ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
CLH - C

وب سرور لایت اسپید , فایروال , اکسپلویت اسکنر , آنتی ویروس

 • ۱ گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • انتخابی ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
CLH - D

وب سرور لایت اسپید , فایروال , اکسپلویت اسکنر , آنتی ویروس

 • ۲ گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • انتخابی ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
CLH - E

وب سرور لایت اسپید , فایروال , اکسپلویت اسکنر , آنتی ویروس

 • ۳ گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • انتخابی ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
CLH - F

وب سرور لایت اسپید , فایروال , اکسپلویت اسکنر , آنتی ویروس

 • ۴ گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • انتخابی ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
CLH - G

وب سرور لایت اسپید , فایروال , اکسپلویت اسکنر , آنتی ویروس

 • ۵ گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • انتخابی ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
CLH - H

وب سرور لایت اسپید , فایروال , اکسپلویت اسکنر , آنتی ویروس

 • ۶ گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • انتخابی ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
CLH - I

وب سرور لایت اسپید , فایروال , اکسپلویت اسکنر , آنتی ویروس

 • ۸ گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • انتخابی ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
CLH - J

پارک دامین نامحدود
وب سرور لایت اسپید , فایروال , اکسپلویت اسکنر , آنتی ویروس

 • ۱۰ گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • انتخابی ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل